Klachtenbeleid

Het is verplicht voor kindercentrums om het klachtrecht formeel te regelen.

Om kindercentrums daarbij van dienst te zijn en een onafhankelijke klachtenbehandeling te realiseren en te garanderen, zijn professionele klachten-commissies opgericht. Amira Kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie.

Interne klachtenregeling

Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat in de communicatie tussen pedagogisch medewerker en ouders of een ouder is niet helemaal tevreden over de opvang van het kind om wat voor reden dan ook.
Een klacht ontstaat meestal wanneer communicatie moeizaam verloopt of zelfs helemaal stopt of iemand te laat, niet of onjuist geïnformeerd is. Het behoort tot de taak van de organisatie om in een dergelijke situatie de communicatie weer op gang te brengen. Uitgangspunten zijn hierbij dat de klacht serieus genomen wordt, dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt, het liefst door degene die in eerste instantie bij de klacht betrokken is.

Indien u niet tevreden bent over de werkwijze van Amira kindercentrum of over de gedragingen van één van de medewerkers dan kunt u contact opnemen met de direct betrokken pedagogisch medewerker. U richt zich met uw klacht eerst tot de betrokken medewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht in overleg met u op te lossen.

Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan richt u zich tot leidinggevende van het kinderdagverblijf.

Gaat de klacht over de organisatie of over de dienst van Amira kindercentrum dan kunt u zich richten tot de leidinggevende.

Komt u er niet uit met de pedagogisch medewerker of de leidinggevende, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Amira kindercentrum volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie. Amira kindercentrum moet dan binnen zes weken reageren op uw klacht.

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u zich met uw klacht niet rechtstreeks tot de medewerker of het hoofd wilt wenden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, middels de zogenaamde externe klachtenprocedure.

Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende consequenties kan hebben.

De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Externe klachtenprocedure

Als de afhandeling van de klacht door de leidinggevende u niet tevreden stelt, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waar het kinderdagverblijf bij aangesloten is.

Indien de situatie naar uw mening daartoe aanleiding geeft, kunt u ook direct uw klacht indienen bij deze Geschillencommissie. Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

Als u een klacht wil indienen via de externe klachtenprocedure kunt u zich wenden tot:

De Geschillencommissie

t.a.v. Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel: 070 – 3105310
Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Voor meer informatie kunt u op de locatie informeren naar het aparte Interne klachtenreglement van Amira Kindercentrum of de website raadplegen. Klacht na het bovenstaande gemaild worden naar: klacht@amirakindercentrum.nl.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Openingsdag op 22 oktober

Op  22 oktober 2016 hebben wij een geslaagd openingsfeest gehad, met veel omwonenden en familie. [...]

Openingsdag

Vandaag 1 november 2016 hebben wij de eerste kindjes ontvangen. Het was een gezellige dag [...]

Stagiaire Seda

Deze maand is onze stagiaire “Seda” begonnen met haar leerperiode voor 1 jaar. Zij [...]